fbpx

Ši Privatumo politika taikoma derybulyga.lt interneto svetainėje (toliau – Interneto svetainė), Derybų lyga socialinių tinklų paskyrose bei surinktai informacijai, kurią tvarko Derybų lyga renginių organizatorius – VšĮ “Intellegentia infinita”, juridinio asmens kodas 304226170, adresas: Likiškėlių 3-29, Alytus, el. p.: sales@derybulyga.lt duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registro Alytaus filiale (toliau – Organizatorius). Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine https://www.derybulyga.lt/ Derybų lyga socialinių tinklų paskyromis. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Atidžiai perskaitykite Privatumo politiką, nes joje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums apsilankant svetainėje ar kitaip ja naudojantis. Prašome reguliariai susipažinti su aktualia šio dokumento versija, nes ateityje jos turinys gali keistis.

Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai Jūs apsilankote Interneto svetainėje, Derybų lyga socialinių tinklų paskyrose, sutinkate gauti Derybų lyga tiesioginės rinkodaros pranešimus ir/ar kreipiatės kitu klausimu į Derybų lyga. Nesutikdami su kuria nors šios Privatumo politikos nuostata, Jūs parandate teisę lankytis Interneto svetainėje, ir/ar atlikti aktyvius veiksmus Derybų lyga socialinių tinklų paskyrose.

Asmeninė informacija. Visa Jūsų asmeninė informacija yra tvarkoma laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. Organizatorius, įgyvendindamas tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Asmens duomenys yra bet kokia Organizatoriaus apie jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Organizatorius renka bei naudoja duomenis apie:

 • interneto svetainės lankytojus;
 • interneto svetainėje užpildžius užklausą, registracijos formą arba elektroniniu paštu su Organizatoriumi susisiekusius asmenis;
 • socialinių tinklų naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Organizatorių per Derybų lyga paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais juose dalyvauja.

Organizatorius renka ir tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:

 • vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, susirašinėjimo turinį, kitus duomenis, kuriuos pateikiate siųsdami užklausas ar pildydami registracijos formas Interneto svetainėje. Šie duomenys naudojami turint tikslą su Jumis susisiekti ir/ar atsakyti į Jūsų klausimus;
 • vardą, pavardę, adresą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, asmens kodą/gimimo datą ir kitus duomenis, kuriuos Jūs pateikiate išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sąskaitoms išrašyti. Šie duomenys yra privalomi pagal LR teisės aktus.

Visi Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su Organizatoriumi bei kurie yra gaunami iš kitų šaltinių, yra tvarkomi, laikantis šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Jūsų duomenys saugomi LR teisės aktų nustatytą terminą.

Organizatorius be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims. Jūsų asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo gali būti teikiami IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos paslaugų teikėjams; teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, teisės aktų numatytais atvejais.

Socialinių tinklų naudojimas. Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu Organizatorius turi tokias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas. Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: sales@derybulyga.lt

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai. Ši Privatumo politika įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d. Apie pakeitimus bus informuojama interneto svetainėje www.derybulyga.lt